ชมรมชีวิตและความหวัง

ทุกวันที่ชมรมชีวิตและความหวัง

 จะมีสมาชิกที่เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี และสมาชิกทึ่ไม่ได้ติดเชื้อ

เข้ามาขอคำปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้สึกซึ่งกันและกัน

โดยมีผู้ติดเชื้อที่มีอายุ การติดเชื้อนานถึง 23 ปี

เป็นผู้ให้คำปรึกษากับ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ที่ยังทำใจยอมรับตนเองไม่ได้

ให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต และยอมรับตนเองได้มากขึ้น

รวมถึงการดูแลตนเองและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับครอบครัว และสังคมได้อย่างปกติ

ทางชมรมชีวิตและความหวัง

 ได้ตระหนักถึงความรู้สึกของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ต้องการอยู่ร่วมกับครอบครัว

 และสังคมได้อย่างปกติ เช่น ประชาชนทั่วไป

กิจกรรมของชมรม ชีวิตและความหวัง

หลังจากที่ชมรมฯได้จัดตั้งขึ้น ตั้งแต่ วันที่ 12 สิงหาคม 2537 ได้มีความก้าวหน้ามากขึ้น

โดยเรามีการออกเป็น วิทยากร อบรมให้ความรู้เรื่อง โรคเอดส์ กับประชาชน และ เยาวชนทั่วไป

โดยร่วมงานกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 เช่น สาธารณสุข ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดต่างๆ

 ในการทำกิจกรรมออกไปให้ความรู้บรรยายตาม โรงเรียน โรงงานต่างๆ ฯลฯ มากมาย

ทางชมรมฯ ยังออกไปเยี่ยมเยียนผู้ติดเชื้อ ที่เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลหรือที่บ้าน

ช่วยให้คำปรึกษาในการดูแลรักษาสุขภาพ กำลังใจ

และยังมีการรวมกลุ่มออกไปทำสมาธิ ปฏิบัติธรรม ตามสถานที่ต่างๆ

ร่วมสังสรรค์รับประทานอาหาร ในกลุ่มของสมาชิกที่ติดเชื้อ

งานหลายงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์เกือบ 100 %

และขณะนี้เราได้ประสานงานกับองค์กรต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้มากขึ้น

แนวความคิดนี้ได้เริ่มขึ้นจากสมาชิกผู้ติดเชื้อที่ได้รวมตัวกันมากขึ้น

ซึ่งต้องการแลกเปลี่ยนปัญหาซึ่งกันและกัน

พร้อมทั้งยังต้องการคำแนะนำในการดูแลและปฏิบัติตนจากผู้ที่ให้คำปรึกษา จากคลีนิกนิรนาม

ปัจจุบันสมาชิกของชมรมฯ ได้มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างรวดเร็ว

มีการพบกันในหมู่ของสมาชิกแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

 เพื่อให้ผู้ติดเชื้อสบายใจมาขึ้น

เข้าร่วมฟังการประชุมของฝ่ายภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน

สิ่งใดก็ตามที่ทางชมรมฯ ทำแล้วผู้ติดเชื้อ เกิดความสบายใจ และเข้าใจในตนเองดีขึ้น

เราพร้อมตั้งใจจะสร้างประโยชน์ให้มากที่สุด

เราจึงดำเนินการดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์

ให้สมาชิกมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็น

ร่วมกันสร้างความห่วงใยซึ่งกันและกัน

สร้างกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปในสังคมได้อย่างปกติ

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ติดเชื้อ กับประชาชนทั่วไป รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และโรงพยาบาลต่างๆ

ให้กำลังใจทางด้านจิตใจแก่ผู้ติดเชื้อ ในการเตรียมพร้อมและยอมรับ

เข้าใจในการเจ็บป่วยและสิ่งต่างๆที่ จะเกิดขึ้นในอนาคต

เพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำงานด้านการป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี.ในสังคม

หรือในด้านการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ พยายามหายาราคาถูกให้กับสมาชิก

เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในการสร้างกำลังใจ

ให้รู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่าต่อสังคมและครอบครับ

พร้อมทั้งพัฒนาความมั่นใจให้กับตนเอง

เพื่อสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีและถูกต้องให้กับประชาชนทั่วไปต่อผู้ติดเชื้อ

เป็นศูนย์กลางในการพบและติดต่อระหว่างผู้ติดเชื้อด้วยกันเอง

เพื่อทำให้เกิดการยอมรับผู้ติดเชื้อในครอบครัวและชุมชนโดยให้โอกาสทางการศึกษา

การประกอบอาชีพ การรักษาพยาบาล

และสิทธิประโยชน์อื่นๆที่ผู้ติดเชื้อพึงได้รับ

เพื่อให้ข้อมูลทางวิทยาการใหม่ๆ ข่าวการด้าน ยา วัคซีน การบำบัดรักษาดูแลสุขภาพ

ข้อมูลข่าวสารด้านโรคเอดส์ ที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป

เพื่อสร้างทัศนคติในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ

สนับสนุนผู้ติดเชื้อให้ทำสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และสังคม

การออกเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้สู่ประชาชนทั่วไป

 โดยมีผู้ติดเชื้อที่มีประสบการณ์ตรง

วิทยากรที่เป็นแม่ของผู้ติดเชื้อที่มีประสบการณ์ตรงออกบรรยายด้วยเช่นกัน

โครงการต่างๆ ที่ชมรมได้ดำเนินการอยู่ มีดังต่อไปนี้

โครงการ ครอบครัวเป็นปราการต้านภัยเอดส์ เน้นการดูแลและการยอมรับกันในครอบครัว

โครงการให้คำปรึกษา ทางโทรศัพท์

โดยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาเรื่องโรคเอดส์

โครงการอาหารเพื่อสุขภาพ

อาหารอะไรบ้างที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย และสามารถช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย

โครงการสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน

ออกเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป

ช่วยรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับโรคเอดส์ รวมถึงสิทธิ ฯลฯ

โครงการ สมาธิ ปฏิบัติจิต ปฏิบัติธรรม จัดกลุ่มนั่งสมาธิเพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจ

ท่านมีปัญหา เกี่ยวกับโรคเอดส์ อยากขอคำปรึกษา อยากมีความเข้าใจ

สามารถติดเราเราได้ที่ชมรมชีวิตและความหวัง 

 

 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 082-6526598 ใน เวลา 10.00 ถึง 17.00 น.